bg

Biegi

I Ekologiczny Bieg Mazurski

Mrągowo, jako jedno z pierwszych miast w Polsce włączyło się w propagowanie ogólnopolskiej akcji - "Polska Biega" organizowanej w całym kraju już od 2006 roku. Po sukcesie poprzednich akcji, nasze miasto postanowiło kontynuować akcję promującą biegi masowe.

Zgodnie z założeniem akcji chcemy przypomnieć i ponownie zaprosić wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji do uczestnictwa w „Mrągowskim Biegu Wiosny”.

Bieg organizowany w Mrągowie, odbędzie się w dniu 24 maja 2015. o godz. 12.00 w Marcinkowie, jako I Ekologiczny Bieg Mazurski.

 

 

Organizatorem akcji jest Fundacja INQBATOR Kreatywności oraz Centrum Kultury i Turystyki. 

Zgłoszenia do zawodów dla wszystkich biegów będą przyjmowane przez Internet na stronie: http://elektronicznezapisy.pl oraz osobiście w dniu 23.05.2015 r. w godzinach 11.00 – 18.00 oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 11.30.

Koordynatorem akcji z ramienia CKiT jest Waldemar Cybul, u którego można uzyskać wszystkie szczegółowe informacje na temat biegu – tel. 601628006.

                        REGULAMIN

I.  NAZWA ZAWODÓW
„Charytatywny I Ekologiczny BIEG MAZURSKI”

II. CELE IMPREZY
1. Krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowego
i proekologicznego trybu życia
2. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
3. Promocja wsi Marcinkowo i miasta Mrągowo
4. Integracja społeczności w celu charytatywnym.

III.  GŁÓWNY ORGANIZATOR – FUNDACJA INKUBATOR KREATYWNOŚCI

IV. PARTNERZY
1. KLUB BIEGACZA MRĄGOWO
2. MAZURSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPORTOWYCH
3. MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE
4. LOT „ZIEMIA MRĄGOWSKA”
5. NADLEŚNICTWO MRĄGOWO

V. PATRONAT
1. KURIER MRĄGOWSKI
2. RADIO OLSZTYN
3. mragowo24.info
4. mazuria.tv

VI. TERMIN I MIEJSCE
24 MAJ 2015 r. (niedziela), OGRODY POKAZOWE w Marcinkowie koło Mrągowa
Godzina rozpoczęcia 12.00
Wydawanie pakietów startowych
23 MAJ 2015 r. w godzinach 11.00 – 18.00
24 MAJ 2015 r. w godzinach 08.00 – 11.30

VII. USTALENIA ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W ramach organizowanego biegu zostaną przeprowadzone biegi
- na dystansie 10 km dla osób dorosłych i młodzieży ( za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego )
- na dystansie 1 km dla dzieci i młodzieży 8-15 lat ( za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego ).
2. W zawodach mogą brać udział dorośli bez ograniczeń wiekowych.
3. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów do udziału w biegu.
4. Osoby biorące udział w biegu muszą dokonać opłaty startowej w wysokości 10,00 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.
5. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik dokonuje zapisu do konkretnego biegu ustalonego przez organizatorów.
7. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie
z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095).
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje : -numer startowy wraz z agrafkami,
10. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
 -pamiątkowy medal na mecie,
 -posiłek regeneracyjny
- wodę
11. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
12. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
13. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VIII.  ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
1. zgłoszenia do zawodów dla wszystkich biegów będą przyjmowane przez Internet na stronie:
http://elektronicznezapisy.ploraz osobiście w dniu 23.05.2015 r. w godzinach 11.00 – 18.00 oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 11.30.
2. Wpisanie na listę startową nastąpi po wpłaceniu opłaty startowej
3. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych.

IX. KLASYFIKACJE
1. Bieg główny na 10 km - klasyfikacja generalna kobiet
i mężczyzn.
2. Bieg na 1 km - klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców. Pucharami nagradzane są 3 pierwsze osoby wśród mężczyzn
i kobiet oraz dziewcząt i chłopców

X. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej biegu głównego na 10 km za pierwsze 3 miejsca wśród kobiet i mężczyzn – puchar
2. W klasyfikacji generalnej biegu na 1 km za pierwsze 3 miejsca wśród dziewcząt i chłopców – puchar
3. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale.

XI. PROGRAM ZAWODÓW
1. W dniu 23.05.2015 r. w godzinach 11.00 – 18.00 weryfikacja zawodników na podstawie wcześniejszych zapisów oraz dodatkowe zapisy do poszczególnych biegów w sekretariacie zawodów Marcinkowo 33 A, wydawanie numerów startowych
2. W dniu 24.05.2015 r. w godzinach 08.00 – 11.30 weryfikacja zawodników na podstawie wcześniejszych zapisów oraz dodatkowe zapisy do poszczególnych biegów w sekretariacie zawodów Marcinkowo 33 A, wydawanie numerów startowych
3. W dniu 24.05.2015 r. o godzinie 12.00 Uroczyste otwarcie zawodów i start do biegu na dystansie 10 km następnie start do biegu na dystansie 1 km.
4. W dniu 24.05.2015 r. o godzinie 14.00 Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, integracyjne ognisko z kiełbaskami, poczęstunek, zakończenie imprezy.
Podczas trwania imprezy odbędzie się kwesta charytatywna na leczenie i rehabilitację Poli.

XII. TRASA
1. Trasa Biegu Głównego na 10 km - start i meta usytuowane będą przy budynku Marcinkowo 33A ( OGRODY POKAZOWE ), następnie biegacze pobiegną drogą gminną ( asfalt na odcinku około 100m, następnie gruntowa ) w kierunku Lasowca, aby później przy jeziorze Głębokim skręcić w drogę leśną, która szerokim łukiem prowadzi w kierunku Bagienic. Na 5 km następuje nawrót i powrót do linii mety. Trasa ma charakter przełajowy i w większości prowadzi przez las.
Trasa nie posiada atestu PZLA i będzie oznaczona co 1 kilometr. Jej profil o umiarkowanym stopniu trudności, z dość licznymi przewyższeniami terenu. Trasa przebiega polnymi drogami oraz leśnymi duktami, a więc mogą się na niej znajdować dodatkowe utrudnienia nawierzchni.
Nawierzchnia: ok. 99% drogi gruntowe, drogi polne, leśne ścieżki i około 1% asfalt.
Na trasie będzie odbywał się ograniczony ruch pieszy oraz ruch kołowy. Prosimy uczestników biegu o ostrożność i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy i służb obsługi biegu, oraz do ogólnych zasad ruchu drogowego.
2. Trasa Biegu na 1 km - start i meta usytuowane będą przy budynku Marcinkowo 33A ( OGRODY POKAZOWE ), następnie biegacze pobiegną drogą gminną ( asfalt na odcinku około 100m, następnie gruntowa ) w kierunku Lasowca, po 0,5 km następuje nawrót i powrót do linii mety.
Trasa nie posiada atestu PZLA. Jej profil o umiarkowanym stopniu trudności z przewyższeniem terenu. Trasa przebiega polnymi drogami oraz asfaltem, a więc mogą się na niej znajdować dodatkowe utrudnienia nawierzchni.
Nawierzchnia: ok. 70% drogi gruntowe, drogi polne, i około 30% asfalt.
Na trasie będzie odbywał się ograniczony ruch pieszy oraz ruch kołowy. Prosimy uczestników biegu o ostrożność i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy i służb obsługi biegu, oraz do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na mecie biegu.
4. Organizator zapewnia 200 medali.
W przypadku braku medalu na mecie, organizator zobowiązuje się dosłać go pocztą w ciągu 30 dni na adres wskazany przez zawodnika po ukończeniu biegu. Zawodnik, dla którego po ukończeniu biegu zabrakło medalu osobiście musi zgłosić powyższy fakt do biura zawodów.
5. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z sanitariatu znajdującego się na terenie OGRODÓW POKAZOWYCH
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
9. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
12. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny.
13. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 30 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min po ukazaniu się wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny, o czym winien poinformować uczestników przed rozpoczęciem biegu.

 
  • Opublikowano: czwartek, 21, maj 2015 09:45
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb