bg

Spotkania zespołu partycypacyjnego

 

I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego - 13.04.2012 r.

"Sport Zmienia" - pod takim hasłem odbyło się I spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, opracowującego „Strategię rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”. W spotkaniu, które odbyło w Urzędzie Miejskim uczestniczyło ponad 60 osób, wśród nich znalazły się m.in. osoby od lat związane z mrągowskim sportem, nauczyciele wychowania fizycznego, przedstawiciele organizacji sportowych, wolontariusze oraz przedsiębiorcy i lokalne media.

 

Warsztaty Zespołu Partycypacyjnego - 14.05.2012 r.

Warsztaty Zespołu Partycypacyjnego odbyły się 14 maja 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie.

 

 

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, przedstawicieli administracji publicznej, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz mrągowskiego biznesu. Spotkanie było podzielone na trzy części: dyskusja w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników, prezentacja wniosków z drugiej części mapowania (wnioski z wywiadów z mieszkańcami Mrągowa, z zarządcami obiektów sportowych, przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych), na końcu odbyła się praca w grupach, w czasie której uczestnicy wypracowywali wizję sportu w 2020 roku w mieście oraz wstępnie przygotowali analizę SWOT, która ma przedstawić słabe i mocne strony w zakresie szeroko pojętego sportu oraz szanse i zagrożenia na przyszłość.

W czasie spotkania zaprezentowano wyników Mapowania (prezentacja wyników)

 

II spotkanie Zespołu Partycypacyjnego - 04.06.2012 r.

Prace nad tworzeniem partycypacyjnej strategii rozwoju sportu w Mrągowie wkroczyły w decydującą fazę podczas drugiego spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Spotkanie moderowali: Profesor Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jakub Kalinowski, reprezentujący firmę Sports Project Management Group oraz fundację Wolontariat dla sportu V4Sport. Pan Jakub Kalinowski podzielił się bogatym doświadczeniem tworzenia strategii sportowych min. w woj. dolnośląskim oraz przedstawił plan działań i metodykę tworzenia strategii partycypacyjnych.


 

W czasie spotkania uczestnicy podzielni byli na trzy grupy: sportu powszechnego, wyczynowego i turystyki. Zadaniem grup było wyznaczenie celów strategii w ramach danego obszaru. Zebrany materiał został opracowywany przez ekspertów, następnie oceniony i skonsultowany z uczestnikami spotkania.

 

III spotkanie Zespołu Partycypacyjnego - 04.07.2012 r.

III spotkanie Zespołu Partycypacyjnego odbyło się w Miasteczku Westernowym Mrongoville.


 

Spotkanie poprowadzili: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk oraz Jakub Kalinowski. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania dotychczasowych działań. następnie w grupach tematycznych obecni omawiali cele strategiczne dla sportu powszechnego, wyczynowego oraz turystyki. Po przerwie w tych samych grupach uczestnicy zastanawiali się nad działaniami, które powinny zostać zaplanowane w celu osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób.

 

IV spotkanie Zespołu Partycypacyjnego - 17.09.2012 r.

W Miasteczku Westernowym Mrongoville odbyło się IV, przedostatnie już spotkanie zespołu partycypacyjnego, w którym licznie uczestniczyli sportowcy, wolontariusze, działacze sportowi oraz radni. Spotkanie poprzedzono konsultacjami diagnozy zasobów sportowych oraz samej strategii. To był czas dyskusji nad zapisami obu opracowań. 

Uczestnicy podzieleni na trzy grupy: sport kwalifikowalny, sport powszechny oraz turystyka analizowali przesłane uwagi i decydowali o ostatecznej treści dokumentu. Rozmawiano także o działaniach, wpisanych do strategii, pojawiły się nowe propozycje. Celem spotkania było uzgodnienie ostatecznej listy zadań do zrealizowania w ramach strategii oraz wytypowanie tych, które można przyjąć w ramach przygotowywanego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi. Dyskusję zamknięto wnioskiem o konieczności powołania zespołu, który odpowiadałby za rozwój sportu w Mrągowie, czuwał nad wdrażaniem i ewaluacją strategii, ale również byłby partnerem, opiniującym przyznawanie środków na działania związane ze sportem. W dyskusji wymieniono wiele ważnych zadań, za które odpowiadałby zespół.

 

V spotkanie Zespołu Partycypacyjnego - 28.10.2012 r. 

Prace nad "Strategią rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa - SPORT ZMIENIA” dobiegły końca. W niedzielę 28 października 2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, opracowującego dokument. Na spotkaniu tym podjęta została decyzja o powołaniu Rady Sportu, której powstanie jest warunkiem dla skutecznego wdrażania i ewaluacji wypracowanej strategii. Rada Sportu to zespół, który będzie odpowiadał za rozwój sportu w Mrągowie oraz pełnił funkcję doradczą i opiniotwórczą dla podejmowanych działań na rzecz sportu przez władze Miasta.

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 08:00
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb